ВакансіїВйоНаші роботиenru

Mjolnir studio

We design, develop and launch
effective business solutions
for web and more.

Нотатки на полях — схема швидкісного транспорту Києва

Я зав­жди вва­жав, що схе­ма мет­ро по­вин­на да­вати тро­хи біль­ше, ніж те, що во­на зо­бов'яза­на да­ти. Щоб її бу­ло при­коль­но повіси­ти на стіну і час від ча­су роз­гля­дати. Особ­ли­во, ко­ли є та­ке роз­долля з по­рожнім прос­то­ром, як у ви­пад­ку Києва. Нап­риклад, мож­на відзна­чити на карті мак­да­ки і пар­ки. І мос­ти. Це бу­ли перші дум­ки, не самі вдалі, од­нак міцне ро­зуміння то­го, що потрібно розміщу­вати не тіль­ки стан­дартні пам'ят­ки дер­жавно­го мас­шта­бу і ліфти для лю­дей на візках — вста­нови­лося.

На пер­ших варіан­тах кар­ти, прав­да, ува­гу бу­ло біль­ше відда­но збірці адек­ватної ком­по­зиції з ліній мет­ро (ви­ще не над­то адек­ватна ком­по­зиція), особ­ли­во цен­траль­ної час­ти­ни  Яка, до речі , у підсум­ку бу­ла зібра­на са­ме так, як во­на інтуїтив­но сприй­маєть­ся — на базі рівнос­то­роннь­ого три­кут­ни­ка:

Ок­ре­мо вар­то відзна­чити пе­рехо­ди. Пе­рехо­ди з градієнта­ми — відмінне візу­аль­не рішен­ня, од­нак зро­бив­ши пе­рехо­ди між гілка­ми, я зіткнув­ся із пот­ре­бою відзна­чити пе­рехо­ди між мет­ро-трам­ваєм-місь­ким поїздом іншим шля­хом: на відміну від пе­реходів між гілка­ми, во­ни є пе­ресад­кою на інший вид тран­спор­ту і ви­мага­ють до­дат­ко­вої оп­ла­ти, що на схемі обов'яз­ко­во слід заз­на­чати.

До речі, пе­рехід з мет­ро Вок­заль­ної на швидкісний трам­вай зай­має біль­ше ча­су і відстані, ніж між гілка­ми мет­ро, ​​то­му ро­зум­но бу­ло б вка­зува­ти чи­тачеві, що до­ведеть­ся прой­ти­ся. На інших роз­робках схем для Києва, до речі, я ба­чив рішен­ня з кіль­цем і з чор­ни­ми круж­ка­ми. Кіль­це виг­ля­дало при­коль­но, про­те зай­ма­ло не­помірно ба­гато місця і не нес­ло особ­ли­вого сен­су, а чорні лінії і ко­ла — прос­то жах­ли­во виг­ля­да­юсть на світлій приємній схемі, а та­кож за­над­то кон­трастні для неї.

По­ки ще три­ває студій­на роз­робка схе­ми на­зем­но­го тран­спор­ту, і ми ста­вимо в ос­но­ву да­ти тро­хи біль­ше, ніж про­понує зви­чай­на схе­ма.

Solving problems,
not improving them

We are excited to share our approach to design and development, as we believe in it.
Our ultimate goal is to make things work and reach the goals you set, that is what we call
"solving". We can decline a task which is not changing the game, but will only make outdated look modern.

We're open

You can ask us about design and development, offer to make something for you and get consultations. Or just to meet with us :)

It's good idea to ask us for hel with web projects, graphical design, brand management, typography, and much more.

Contact us

Thank you. We'll reply you soon.