Вакансії Вйо Наші роботи

Нотатки на полях — схема швидкісного транспорту Києва

Я зав­жди вва­жав, що схе­ма мет­ро по­вин­на да­вати тро­хи біль­ше, ніж те, що во­на зо­бов'яза­на да­ти. Щоб її бу­ло при­коль­но повіси­ти на стіну і час від ча­су роз­гля­дати. Особ­ли­во, ко­ли є та­ке роз­долля з по­рожнім прос­то­ром, як у ви­пад­ку Києва. Нап­риклад, мож­на відзна­чити на карті мак­да­ки і пар­ки. І мос­ти. Це бу­ли перші дум­ки, не самі вдалі, од­нак міцне ро­зуміння то­го, що потрібно розміщу­вати не тіль­ки стан­дартні пам'ят­ки дер­жавно­го мас­шта­бу і ліфти для лю­дей на візках — вста­нови­лося.

На пер­ших варіан­тах кар­ти, прав­да, ува­гу бу­ло біль­ше відда­но збірці адек­ватної ком­по­зиції з ліній мет­ро (ви­ще не над­то адек­ватна ком­по­зиція), особ­ли­во цен­траль­ної час­ти­ни  Яка, до речі , у підсум­ку бу­ла зібра­на са­ме так, як во­на інтуїтив­но сприй­маєть­ся — на базі рівнос­то­роннь­ого три­кут­ни­ка:

Ок­ре­мо вар­то відзна­чити пе­рехо­ди. Пе­рехо­ди з градієнта­ми — відмінне візу­аль­не рішен­ня, од­нак зро­бив­ши пе­рехо­ди між гілка­ми, я зіткнув­ся із пот­ре­бою відзна­чити пе­рехо­ди між мет­ро-трам­ваєм-місь­ким поїздом іншим шля­хом: на відміну від пе­реходів між гілка­ми, во­ни є пе­ресад­кою на інший вид тран­спор­ту і ви­мага­ють до­дат­ко­вої оп­ла­ти, що на схемі обов'яз­ко­во слід заз­на­чати.

До речі, пе­рехід з мет­ро Вок­заль­ної на швидкісний трам­вай зай­має біль­ше ча­су і відстані, ніж між гілка­ми мет­ро, ​​то­му ро­зум­но бу­ло б вка­зува­ти чи­тачеві, що до­ведеть­ся прой­ти­ся. На інших роз­робках схем для Києва, до речі, я ба­чив рішен­ня з кіль­цем і з чор­ни­ми круж­ка­ми. Кіль­це виг­ля­дало при­коль­но, про­те зай­ма­ло не­помірно ба­гато місця і не нес­ло особ­ли­вого сен­су, а чорні лінії і ко­ла — прос­то жах­ли­во виг­ля­да­юсть на світлій приємній схемі, а та­кож за­над­то кон­трастні для неї.

По­ки ще три­ває студій­на роз­робка схе­ми на­зем­но­го тран­спор­ту, і ми ста­вимо в ос­но­ву да­ти тро­хи біль­ше, ніж про­понує зви­чай­на схе­ма.