ВакансіїВйоНаші роботиenru

Mjolnir studio

We design, develop and launch
effective business solutions
for web and more.

Векторний Іггдрасиль

Ми виріши­ли відно­вити спра­вед­ливість і по­дару­вати світу якісно ви­кона­ний сим­вол Іггдра­силя — од­но­го з фун­да­мен­таль­них об­разів у нор­везькій міфо­логії. Іггдра­силь — це де­рево, що три­має на собі всесвіт. Як пра­вило, й­ого зоб­ра­жу­ють схе­матич­но, про­рос­та­ючо­го в са­мого се­бе.

Іггдра­силь (та­кож Ігдразіл, швед. Yggdrasills, Yggdrasil) — Світо­ве де­рево (Де­рево жит­тя) в гер­ма­но-скан­ди­навсь­кої міфо­логії — це сим­волічний об­раз, що відоб­ра­жає ду­хов­ний роз­ви­ток лю­дини че­рез послідов­не усвідом­лення се­бе. Бог Один дев'ять днів висів під де­ревом вниз го­ловою щоб знай­ти мудрість. Зоб­ра­жував­ся Іггдра­силь тра­дицій­но у виг­ляді ясе­ня. З віки­педії.

По інтер­не­ту ба­гато років гу­ляє в різних варіаціях схе­матичні зоб­ра­жен­ня Іггдра­силя, на­маль­овані від ру­ки або зібрані у век­торі, але, як пра­вило, во­ни не відрізня­ють­ся гар­ною якістю.

Ди­зай­нер пе­рема­лював тра­дицій­не зоб­ра­жен­ня, зберіга­ючи ко­жен оригіналь­ний ви­гин, але при ць­ому зрівно­важив знак, зро­бив й­ого струн­ким і аку­рат­ним.

Знак мож­на віль­но роз­повсюд­жу­вати і ви­корис­то­вува­ти без вказівки ав­торс­тва.

Век­торный файл (ai)

Solving problems,
not improving them

We are excited to share our approach to design and development, as we believe in it.
Our ultimate goal is to make things work and reach the goals you set, that is what we call
"solving". We can decline a task which is not changing the game, but will only make outdated look modern.

We're open

You can ask us about design and development, offer to make something for you and get consultations. Or just to meet with us :)

It's good idea to ask us for hel with web projects, graphical design, brand management, typography, and much more.

Contact us

Thank you. We'll reply you soon.