Вакансії Вйо Наші роботи

Векторний Іггдрасиль

Ми виріши­ли відно­вити спра­вед­ливість і по­дару­вати світу якісно ви­кона­ний сим­вол Іггдра­силя — од­но­го з фун­да­мен­таль­них об­разів у нор­везькій міфо­логії. Іггдра­силь — це де­рево, що три­має на собі всесвіт. Як пра­вило, й­ого зоб­ра­жу­ють схе­матич­но, про­рос­та­ючо­го в са­мого се­бе.

Іггдра­силь (та­кож Ігдразіл, швед. Yggdrasills, Yggdrasil) — Світо­ве де­рево (Де­рево жит­тя) в гер­ма­но-скан­ди­навсь­кої міфо­логії — це сим­волічний об­раз, що відоб­ра­жає ду­хов­ний роз­ви­ток лю­дини че­рез послідов­не усвідом­лення се­бе. Бог Один дев'ять днів висів під де­ревом вниз го­ловою щоб знай­ти мудрість. Зоб­ра­жував­ся Іггдра­силь тра­дицій­но у виг­ляді ясе­ня. З віки­педії.

По інтер­не­ту ба­гато років гу­ляє в різних варіаціях схе­матичні зоб­ра­жен­ня Іггдра­силя, на­маль­овані від ру­ки або зібрані у век­торі, але, як пра­вило, во­ни не відрізня­ють­ся гар­ною якістю.

Ди­зай­нер пе­рема­лював тра­дицій­не зоб­ра­жен­ня, зберіга­ючи ко­жен оригіналь­ний ви­гин, але при ць­ому зрівно­важив знак, зро­бив й­ого струн­ким і аку­рат­ним.

Знак мож­на віль­но роз­повсюд­жу­вати і ви­корис­то­вува­ти без вказівки ав­торс­тва.

Век­торный файл (ai)