Вакансії Вйо Наші роботи

Інтерфейс та логотип The Respo

Ми роз­ро­били інтер­фейс мобіль­но­го до­дат­ка для про­веден­ня соціаль­них опи­тувань, мар­ке­тин­го­вих досліджень для TheRespo. Пе­ред до­дат­ком сто­яла   ме­та   не тіль­ки про­води­ти опи­туван­ня, але і в май­бутнь­ому на­дава­ти дос­туп до ре­зуль­татів досліджен­ня, а та­кож на­город­жу­вати ко­рис­ту­вачів за ак­тивну участь.

Про­цес ство­рен­ня

В пер­шу чер­гу ми зустріли­ся із за­мов­ни­ком, який прискіпли­во роз­пи­сав функції прог­ра­ми і   й­ого цілі. За на­ми ли­шало­ся тіль­ки втіли­ти це в жит­тя. Для по­чат­ку про­тоти­пами, ре­тель­но опи­су­ючи функції кож­но­го ек­ра­ну і схе­матич­но зоб­ра­жу­ючи потрібні нам кон­тро­ли.

Після то­го, як бу­ли вирішені всі тон­кощі на ра­хунок ро­боти інтер­фей­су, ми прис­ту­пили до й­ого фар­бу­ван­ня:

Зна­доби­лося три підхо­ди, щоб до­мог­ти­ся потрібно­го ре­зуль­та­ту, і клієнт от­ри­мав го­товий ди­зайн інтер­фей­су.

Мй­ольнір дя­кує Во­лоди­миру Ло­зово­му та й­ого ко­манді за яс­ну пос­та­нов­ку за­дачі та їх жи­вий інте­рес до ство­рен­ня но­вого і ціка­вого.