ВакансіїВйоНаші роботиenru

Mjolnir studio

We design, develop and launch
effective business solutions
for web and more.

Інтерфейс та логотип The Respo

Ми роз­ро­били інтер­фейс мобіль­но­го до­дат­ка для про­веден­ня соціаль­них опи­тувань, мар­ке­тин­го­вих досліджень для TheRespo. Пе­ред до­дат­ком сто­яла   ме­та   не тіль­ки про­води­ти опи­туван­ня, але і в май­бутнь­ому на­дава­ти дос­туп до ре­зуль­татів досліджен­ня, а та­кож на­город­жу­вати ко­рис­ту­вачів за ак­тивну участь.

Про­цес ство­рен­ня

В пер­шу чер­гу ми зустріли­ся із за­мов­ни­ком, який прискіпли­во роз­пи­сав функції прог­ра­ми і   й­ого цілі. За на­ми ли­шало­ся тіль­ки втіли­ти це в жит­тя. Для по­чат­ку про­тоти­пами, ре­тель­но опи­су­ючи функції кож­но­го ек­ра­ну і схе­матич­но зоб­ра­жу­ючи потрібні нам кон­тро­ли.

Після то­го, як бу­ли вирішені всі тон­кощі на ра­хунок ро­боти інтер­фей­су, ми прис­ту­пили до й­ого фар­бу­ван­ня:

Зна­доби­лося три підхо­ди, щоб до­мог­ти­ся потрібно­го ре­зуль­та­ту, і клієнт от­ри­мав го­товий ди­зайн інтер­фей­су.

Мй­ольнір дя­кує Во­лоди­миру Ло­зово­му та й­ого ко­манді за яс­ну пос­та­нов­ку за­дачі та їх жи­вий інте­рес до ство­рен­ня но­вого і ціка­вого.

Solving problems,
not improving them

We are excited to share our approach to design and development, as we believe in it.
Our ultimate goal is to make things work and reach the goals you set, that is what we call
"solving". We can decline a task which is not changing the game, but will only make outdated look modern.

We're open

You can ask us about design and development, offer to make something for you and get consultations. Or just to meet with us :)

It's good idea to ask us for hel with web projects, graphical design, brand management, typography, and much more.

Contact us

Thank you. We'll reply you soon.