Вакансії Вйо Наші роботи

Круговий календар 2016

Кру­гові ка­лен­дарі: 2014 2015 2016

Ми про­дов­жуємо тра­дицію ство­рен­ня кру­гових ка­лен­дарів, і ць­ого ро­ку в нас чер­го­ва об­но­ва.

Що но­вого

Ць­ого ра­зу ми зно­ву зро­били ка­лен­дар за до­помо­гою джа­вас­крип­та, про­те виріши­ли до­дати тро­хи ви­пад­ко­вих чи­сел. Не бу­демо опи­сува­ти, де са­ме, щоб вам бу­ло цікавіше :-)

Ще од­не но­вов­ве­ден­ня — ми відзна­чили не тіль­ки дні по­вень, рівно­ден­ня і сон­цесто­ян­ня, але і ви­нес­ли на ка­лен­дар ба­гато ціка­вих міжна­род­них свят — те­пер рік мож­на про­вес­ти ще ве­селіше.

Як він пра­цює

Дос­татньо взя­ти руч­ку, про­вес­ти стрілоч­ку від потрібної да­ти і на­писа­ти, що відбу­лося в цей день. Од­нак, на ць­ому мож­ли­вості не закінчу­ють­ся. Хтось ви­корис­то­вує внутрішню час­ти­ну для осо­бис­тих подій, а зовнішню — для подій на ро­боті або у світі. Місця на ка­лен­дарі пре­дос­татньо, щоб ко­рот­ко опи­сати ко­жен день ро­ку.

Кру­говий ка­лен­дар — це іде­аль­ний інстру­мент для на­писан­ня історії сво­го жит­тя і да­леко­го пла­нуван­ня. Це ще й кру­тий пла­кат.

Хо­чу со­бі!

Зап­рос­то, пишіть нам на пош­ту, inbox@mjolnir.com і за­мов­ляй­те. Всі наші пла­ка­ти спа­ко­ву­ють­ся у міцні ту­бу­си, в яких во­ни не пом­нут­ся і не на­мок­нуть.