ВакансіїВйоНаші роботиenru

Mjolnir studio

We design, develop and launch
effective business solutions
for web and more.

Круговий календар 2016

Кру­гові ка­лен­дарі: 2014 2015 2016

Ми про­дов­жуємо тра­дицію ство­рен­ня кру­гових ка­лен­дарів, і ць­ого ро­ку в нас чер­го­ва об­но­ва.

Що но­вого

Ць­ого ра­зу ми зно­ву зро­били ка­лен­дар за до­помо­гою джа­вас­крип­та, про­те виріши­ли до­дати тро­хи ви­пад­ко­вих чи­сел. Не бу­демо опи­сува­ти, де са­ме, щоб вам бу­ло цікавіше :-)

Ще од­не но­вов­ве­ден­ня — ми відзна­чили не тіль­ки дні по­вень, рівно­ден­ня і сон­цесто­ян­ня, але і ви­нес­ли на ка­лен­дар ба­гато ціка­вих міжна­род­них свят — те­пер рік мож­на про­вес­ти ще ве­селіше.

Як він пра­цює

Дос­татньо взя­ти руч­ку, про­вес­ти стрілоч­ку від потрібної да­ти і на­писа­ти, що відбу­лося в цей день. Од­нак, на ць­ому мож­ли­вості не закінчу­ють­ся. Хтось ви­корис­то­вує внутрішню час­ти­ну для осо­бис­тих подій, а зовнішню — для подій на ро­боті або у світі. Місця на ка­лен­дарі пре­дос­татньо, щоб ко­рот­ко опи­сати ко­жен день ро­ку.

Кру­говий ка­лен­дар — це іде­аль­ний інстру­мент для на­писан­ня історії сво­го жит­тя і да­леко­го пла­нуван­ня. Це ще й кру­тий пла­кат.

Хо­чу со­бі!

Зап­рос­то, пишіть нам на пош­ту, inbox@mjolnir.com і за­мов­ляй­те. Всі наші пла­ка­ти спа­ко­ву­ють­ся у міцні ту­бу­си, в яких во­ни не пом­нут­ся і не на­мок­нуть.

Solving problems,
not improving them

We are excited to share our approach to design and development, as we believe in it.
Our ultimate goal is to make things work and reach the goals you set, that is what we call
"solving". We can decline a task which is not changing the game, but will only make outdated look modern.

We're open

You can ask us about design and development, offer to make something for you and get consultations. Or just to meet with us :)

It's good idea to ask us for hel with web projects, graphical design, brand management, typography, and much more.

Contact us

Thank you. We'll reply you soon.