Вакансії Вйо Наші роботи

Круговий календар 2015

Кру­гові ка­лен­дарі: 2014 2015 2016

Спеціаль­но, щоб 2015-й за­лишив­ся не­забутнім, ми зро­били Кру­говий ка­лен­дар, що відрізняєть­ся від на­ших по­передніх роз­ро­бок но­вими ко­рис­ни­ми і прос­то кру­тими влас­ти­вос­тя­ми.

Ма­тема­тика

90% ка­лен­да­ря — зге­неро­вані прог­ра­мою. Мо­жете бу­ти впев­нені, що в 360 гра­дусів ко­ла іде­аль­но точ­но впи­сані 365 днів. Чу­довий по­дару­нок для пер­фекціоніста.

Дні тиж­ня

Ка­лен­дар прив'яза­ний до ро­ку, і до кож­но­го чис­ла прив'яза­ний день тиж­ня. Та­кож вихідні дні виділені більш ви­соки­ми «хви­лями». Зруч­но пла­нува­ти по­дорож, відпус­тку, зустріч.

Сон­це і міясць

Дні, ко­ли місяць у повні, сон­цесто­ян­ня і рівно­ден­ня відзна­чені відповідни­ми ікон­ка­ми, щоб щас­ли­вий влас­ник не про­пус­тив жод­ної повні міся­ця в році і міг зап­росто пох­ва­лити­ся знан­ням то­го, чи й­де день на спад сь­огодні.

Що за звір, вза­галі?

Кру­говий ка­лен­дар — це унікаль­ний інстру­мент для осо­бис­то­го і гру­пово­го (сімей­но­го, офісно­го) літо­пису і пла­нуван­ня. Хтось пи­ше на нь­ому май­бутні події, хтось за­лишає замітки про ми­нулі. Потрібно тіль­ки про­вес­ти руч­кою стрілку від потрібно­го дня і на­писа­ти щось.

У за­галь­но­му ви­пад­ку ми ре­комен­дуємо дру­кува­ти й­ого у фор­маті А2, але він не­пога­но виг­ля­дає і на А3.

Хо­чу собі!

Зап­росто, пишіть нам на пош­ту, inbox@mjolnir.com і за­мов­ляй­те.
Всі наші пла­кати спа­кову­ють­ся у міцні ту­буси, в яких во­ни не пом­нутся і не на­мок­нуть.