ВакансіїВйоНаші роботиenru

Mjolnir studio

We design, develop and launch
effective business solutions
for web and more.

Круговий календар 2015

Кру­гові ка­лен­дарі: 2014 2015 2016

Спеціаль­но, щоб 2015-й за­лишив­ся не­забутнім, ми зро­били Кру­говий ка­лен­дар, що відрізняєть­ся від на­ших по­передніх роз­ро­бок но­вими ко­рис­ни­ми і прос­то кру­тими влас­ти­вос­тя­ми.

Ма­тема­тика

90% ка­лен­да­ря — зге­неро­вані прог­ра­мою. Мо­жете бу­ти впев­нені, що в 360 гра­дусів ко­ла іде­аль­но точ­но впи­сані 365 днів. Чу­довий по­дару­нок для пер­фекціоніста.

Дні тиж­ня

Ка­лен­дар прив'яза­ний до ро­ку, і до кож­но­го чис­ла прив'яза­ний день тиж­ня. Та­кож вихідні дні виділені більш ви­соки­ми «хви­лями». Зруч­но пла­нува­ти по­дорож, відпус­тку, зустріч.

Сон­це і міясць

Дні, ко­ли місяць у повні, сон­цесто­ян­ня і рівно­ден­ня відзна­чені відповідни­ми ікон­ка­ми, щоб щас­ли­вий влас­ник не про­пус­тив жод­ної повні міся­ця в році і міг зап­росто пох­ва­лити­ся знан­ням то­го, чи й­де день на спад сь­огодні.

Що за звір, вза­галі?

Кру­говий ка­лен­дар — це унікаль­ний інстру­мент для осо­бис­то­го і гру­пово­го (сімей­но­го, офісно­го) літо­пису і пла­нуван­ня. Хтось пи­ше на нь­ому май­бутні події, хтось за­лишає замітки про ми­нулі. Потрібно тіль­ки про­вес­ти руч­кою стрілку від потрібно­го дня і на­писа­ти щось.

У за­галь­но­му ви­пад­ку ми ре­комен­дуємо дру­кува­ти й­ого у фор­маті А2, але він не­пога­но виг­ля­дає і на А3.

Хо­чу собі!

Зап­росто, пишіть нам на пош­ту, inbox@mjolnir.com і за­мов­ляй­те.
Всі наші пла­кати спа­кову­ють­ся у міцні ту­буси, в яких во­ни не пом­нутся і не на­мок­нуть.

Solving problems,
not improving them

We are excited to share our approach to design and development, as we believe in it.
Our ultimate goal is to make things work and reach the goals you set, that is what we call
"solving". We can decline a task which is not changing the game, but will only make outdated look modern.

We're open

You can ask us about design and development, offer to make something for you and get consultations. Or just to meet with us :)

It's good idea to ask us for hel with web projects, graphical design, brand management, typography, and much more.

Contact us

Thank you. We'll reply you soon.