ВакансіїВйоНаші роботиenru

Mjolnir studio

We design, develop and launch
effective business solutions
for web and more.

Логотип «Кварцетто»

Для бро­варсь­кої ком­панії, що зай­маєть­ся ви­готов­ленням еле­ментів інтер'єру із зас­то­суван­ням штуч­но­го ка­меню, в Mjolnir'і був ство­рений ло­готип. Він сим­волізує ос­новний і са­мий склад­ний тех­но­логічний про­цес у справі ком­панії — порізку штуч­но­го ка­меню.

У про­цесі ро­боти ми роз­гля­дали кіль­ка варіантів ви­конан­ня ло­готи­пу. Упор спо­чат­ку був на те, що тех­но­логія порізки — ду­же склад­на, і наш клієнт — справжній «камінь-ку­тюр'є».

Перші на­чер­ки, най­оче­видніші:

Це все не те, за­над­то прос­то і оче­вид­но. Спро­буємо зігра­ти на темі «ку­тюр'є»:

Але і цим за­лишаємо­ся (ра­зом з клієнтом) не­задо­волені. Про­буємо простіші фор­ми поріза­ного ка­меню:

Здаєть­ся, знай­шли потрібне. По­казуємо клієнту і про­дов­жуємо пра­цюва­ти над ви­конан­ням:

Па­ралель­но оп­раць­овуємо ще один варіант, який здав­ся мені ціка­вим. Спра­ва в то­му, що справжній (не зовсім при­род­ний, але справжній)   камінь зав­жди різний. Ні у ко­го не мо­же бу­ти двох од­на­кових стіль­ниць. Ду­маємо над тим, щоб зро­бити ло­готип зав­жди різним. Тоб­то за­гальні ри­си за­лиша­ють­ся впізна­вани­ми (квар­цо­ве зер­нятко і бук­ва «Q»), але фор­ма не змінюєть­ся. «Бу­ло б кру­то зро­бити візит­ки із зап­рогра­мова­ною зміною об­рисів» — за­писуємо на по­лях.

Ідея не спо­доба­лася клієнтові. Про­понуємо ще один варіант. Сто­ли з ка­меню не бо­ять­ся нічо­го, і во­ни унікальні. Це щось екс­клю­зив­не, люк­со­ве. Дум­ки до­ходять до ви­на (в ро­бочо­му сенсі):

Зу­пиняємо­ся на варіанті з виріза­ним квад­ра­том. Клієнт про­сить зро­бити чер­во­ним. Проп­раць­овуємо:

Го­тово.

 

Solving problems,
not improving them

We are excited to share our approach to design and development, as we believe in it.
Our ultimate goal is to make things work and reach the goals you set, that is what we call
"solving". We can decline a task which is not changing the game, but will only make outdated look modern.

We're open

You can ask us about design and development, offer to make something for you and get consultations. Or just to meet with us :)

It's good idea to ask us for hel with web projects, graphical design, brand management, typography, and much more.

Contact us

Thank you. We'll reply you soon.