Вакансії Вйо Наші роботи

Логотип «Кварцетто»

Для бро­варсь­кої ком­панії, що зай­маєть­ся ви­готов­ленням еле­ментів інтер'єру із зас­то­суван­ням штуч­но­го ка­меню, в Mjolnir'і був ство­рений ло­готип. Він сим­волізує ос­новний і са­мий склад­ний тех­но­логічний про­цес у справі ком­панії — порізку штуч­но­го ка­меню.

У про­цесі ро­боти ми роз­гля­дали кіль­ка варіантів ви­конан­ня ло­готи­пу. Упор спо­чат­ку був на те, що тех­но­логія порізки — ду­же склад­на, і наш клієнт — справжній «камінь-ку­тюр'є».

Перші на­чер­ки, най­оче­видніші:

Це все не те, за­над­то прос­то і оче­вид­но. Спро­буємо зігра­ти на темі «ку­тюр'є»:

Але і цим за­лишаємо­ся (ра­зом з клієнтом) не­задо­волені. Про­буємо простіші фор­ми поріза­ного ка­меню:

Здаєть­ся, знай­шли потрібне. По­казуємо клієнту і про­дов­жуємо пра­цюва­ти над ви­конан­ням:

Па­ралель­но оп­раць­овуємо ще один варіант, який здав­ся мені ціка­вим. Спра­ва в то­му, що справжній (не зовсім при­род­ний, але справжній)   камінь зав­жди різний. Ні у ко­го не мо­же бу­ти двох од­на­кових стіль­ниць. Ду­маємо над тим, щоб зро­бити ло­готип зав­жди різним. Тоб­то за­гальні ри­си за­лиша­ють­ся впізна­вани­ми (квар­цо­ве зер­нятко і бук­ва «Q»), але фор­ма не змінюєть­ся. «Бу­ло б кру­то зро­бити візит­ки із зап­рогра­мова­ною зміною об­рисів» — за­писуємо на по­лях.

Ідея не спо­доба­лася клієнтові. Про­понуємо ще один варіант. Сто­ли з ка­меню не бо­ять­ся нічо­го, і во­ни унікальні. Це щось екс­клю­зив­не, люк­со­ве. Дум­ки до­ходять до ви­на (в ро­бочо­му сенсі):

Зу­пиняємо­ся на варіанті з виріза­ним квад­ра­том. Клієнт про­сить зро­бити чер­во­ним. Проп­раць­овуємо:

Го­тово.