ВакансіїВйоНаші роботиenru

Mjolnir studio

We design, develop and launch
effective business solutions
for web and more.

Сайт проекту Фототур

Mjolnir віддав­на підтри­мує про­ект phototour.pro, раз по разі онов­лю­ючи функціонал сай­ту і й­ого зовнішній виг­ляд.

За 12 років існу­ван­ня про­ек­ту про­веде­но по­над 300 турів в Індію, Не­пал, країни Аф­ри­ки, Балі, Тад­жи­кис­тан і до ба­гать­ох інших місць. Пар­тне­ри Про­ек­ту Фо­тотур мо­жуть відвез­ти лю­дину прак­тично в будь-яку точ­ку пла­нети, а са­ма ком­панія навіть має офіцій­не пред­став­ниц­тво в Індії.

Но­ва версія сай­ту ста­ла на­бага­то зручніше, швид­ше, цікавіше.

Сайт про­ек­ту має ду­же склад­ну струк­ту­ру, і це пов'яза­но з тим, що різні нап­рямки турів і фо­тотурів аб­со­лют­но не пов'язані один з од­ним, а ба­за знань на сайті ду­же гли­бока — від путівників по Індії до бібліоте­ки книг для (і про) фо­тог­рафів. Про­ект Фо­тотур про­понує не тіль­ки ту­ри в найцікавіші ку­точ­ки ма­ловідо­мої для оби­вате­лей Індії, але і на­дає   набір бюд­жетних і менш екс­тре­маль­них турів.

Го­лов­на сторінка бу­ла істот­но пе­рероб­ле­на, впе­ред ви­нес­ли най­важ­ливішу інфор­мацію і роз­повіли, як мож­на взя­ти участь у турі:

Істот­но пе­рероб­ле­на по­дача турів. Раніше ту­ри по­казу­вали од­ра­зу з пов­ни­ми опи­сами, пла­нами, і бу­ло склад­но відрізни­ти один від іншо­го.

Бу­ло:

Ста­ло:

Ко­жен тур — це ве­лика при­года, про яку ба­гато потрібно зна­ти заз­да­легідь. Тим біль­ше це важ­ли­во, як­що це фо­тотур — потрібно тве­резо оціню­вати свої си­ли і при­берег­ти їх для найцікавіших місць. То­му ду­же ба­гато ува­ги приділяєть­ся інфор­мації на сторінці ту­ру: її ду­же ба­гато і її до­вело­ся ду­же доб­ре струк­ту­рува­ти.

Крім то­го, в про­цесі за­пус­ку но­вої версії бу­ли істот­но пе­рероб­лені всі час­ти­ни сай­ту, за­пуще­ний но­вий функціонал для про­веден­ня кон­курсів ста­тей (за кращі з яких ко­рис­ту­вачі от­ри­мува­ли мож­ливість без­коштов­но   поїха­ти у фо­тотур), змінив­ся і сам дух про­ек­ту.

Од­ним з кри­тич­них поліпшень бу­ла пе­рероб­ка прин­ци­пу за­пису в фо­тотур: раніше потрібно бу­ло пи­сати лис­ти, за­пов­ню­вати спеціальні фор­ми, які сто­ять ок­ре­мо від ка­лен­да­ря турів (так ми наз­ва­ли спи­сок кар­ток-турів), то те­пер все ста­ло на­бага­то простіше:

Mjolnir дя­кує Ілоні Кри­жанівсь­кий, Мак­си­му Сав­ченку і всій ко­манді   Про­ек­ту Фо­тотур за щіль­ну участь в роз­робці но­вої версії сай­ту про­ек­ту, ре­гулярні об­го­ворен­ня і складні рішен­ня.

Та­кож ми ре­комен­дуємо phototour.pro всім, хто жа­дає екс­тре­маль­них по­доро­жей і ней­мовірних відкриттів.

Solving problems,
not improving them

We are excited to share our approach to design and development, as we believe in it.
Our ultimate goal is to make things work and reach the goals you set, that is what we call
"solving". We can decline a task which is not changing the game, but will only make outdated look modern.

We're open

You can ask us about design and development, offer to make something for you and get consultations. Or just to meet with us :)

It's good idea to ask us for hel with web projects, graphical design, brand management, typography, and much more.

Contact us

Thank you. We'll reply you soon.