Вакансії Вйо Наші роботи

Сайт проекту Фототур

Mjolnir віддав­на підтри­мує про­ект phototour.pro, раз по разі онов­лю­ючи функціонал сай­ту і й­ого зовнішній виг­ляд.

За 12 років існу­ван­ня про­ек­ту про­веде­но по­над 300 турів в Індію, Не­пал, країни Аф­ри­ки, Балі, Тад­жи­кис­тан і до ба­гать­ох інших місць. Пар­тне­ри Про­ек­ту Фо­тотур мо­жуть відвез­ти лю­дину прак­тично в будь-яку точ­ку пла­нети, а са­ма ком­панія навіть має офіцій­не пред­став­ниц­тво в Індії.

Но­ва версія сай­ту ста­ла на­бага­то зручніше, швид­ше, цікавіше.

Сайт про­ек­ту має ду­же склад­ну струк­ту­ру, і це пов'яза­но з тим, що різні нап­рямки турів і фо­тотурів аб­со­лют­но не пов'язані один з од­ним, а ба­за знань на сайті ду­же гли­бока — від путівників по Індії до бібліоте­ки книг для (і про) фо­тог­рафів. Про­ект Фо­тотур про­понує не тіль­ки ту­ри в найцікавіші ку­точ­ки ма­ловідо­мої для оби­вате­лей Індії, але і на­дає   набір бюд­жетних і менш екс­тре­маль­них турів.

Го­лов­на сторінка бу­ла істот­но пе­рероб­ле­на, впе­ред ви­нес­ли най­важ­ливішу інфор­мацію і роз­повіли, як мож­на взя­ти участь у турі:

Істот­но пе­рероб­ле­на по­дача турів. Раніше ту­ри по­казу­вали од­ра­зу з пов­ни­ми опи­сами, пла­нами, і бу­ло склад­но відрізни­ти один від іншо­го.

Бу­ло:

Ста­ло:

Ко­жен тур — це ве­лика при­года, про яку ба­гато потрібно зна­ти заз­да­легідь. Тим біль­ше це важ­ли­во, як­що це фо­тотур — потрібно тве­резо оціню­вати свої си­ли і при­берег­ти їх для найцікавіших місць. То­му ду­же ба­гато ува­ги приділяєть­ся інфор­мації на сторінці ту­ру: її ду­же ба­гато і її до­вело­ся ду­же доб­ре струк­ту­рува­ти.

Крім то­го, в про­цесі за­пус­ку но­вої версії бу­ли істот­но пе­рероб­лені всі час­ти­ни сай­ту, за­пуще­ний но­вий функціонал для про­веден­ня кон­курсів ста­тей (за кращі з яких ко­рис­ту­вачі от­ри­мува­ли мож­ливість без­коштов­но   поїха­ти у фо­тотур), змінив­ся і сам дух про­ек­ту.

Од­ним з кри­тич­них поліпшень бу­ла пе­рероб­ка прин­ци­пу за­пису в фо­тотур: раніше потрібно бу­ло пи­сати лис­ти, за­пов­ню­вати спеціальні фор­ми, які сто­ять ок­ре­мо від ка­лен­да­ря турів (так ми наз­ва­ли спи­сок кар­ток-турів), то те­пер все ста­ло на­бага­то простіше:

Mjolnir дя­кує Ілоні Кри­жанівсь­кий, Мак­си­му Сав­ченку і всій ко­манді   Про­ек­ту Фо­тотур за щіль­ну участь в роз­робці но­вої версії сай­ту про­ек­ту, ре­гулярні об­го­ворен­ня і складні рішен­ня.

Та­кож ми ре­комен­дуємо phototour.pro всім, хто жа­дає екс­тре­маль­них по­доро­жей і ней­мовірних відкриттів.