Вакансії Вйо Наші роботи

Логотип Фототура

Ком­панія «Про­ект Фо­тотур» зай­маєть­ся ор­ганізацією та про­веден­ням унікаль­них турів до Індії та Ти­бету, орієнто­ваних на фо­тог­рафів і не тіль­ки — прог­ра­ми турів обіця­ють не­забутній відпо­чинок для лю­бителів ак­тивно­го ту­риз­му та зацікав­ле­них у куль­турі Індії та ти­бетсь­ких містерій. Ми ство­рили для «Фо­тоту­ру» ло­готип, який зоб­ра­жує ти­бетсь­ко­го Сніжно­го ле­ва — пер­со­нажа буддій­ської міфо­логії, не­божи­теля, вірно­го слу­ги будд і бодхісатв.