Вакансії Вйо Наші роботи

Логотип nemo.travel

Сис­те­ма nemo.travel при­рос­тає но­вим функціона­лом, но­вими клієнта­ми і но­вим ди­зай­ном. При­родньо, що в який­сь мо­мент прий­шов час оно­вити і її ло­готип. Ми роз­ро­били ло­готип в дусі ча­су і но­вого фрон­тенду сис­те­ми.

Історія ство­рен­ня

 

Для по­чат­ку ми оціню­вали всі не­доліки ста­рого ло­готи­пу і на­мага­лися зро­зуміти, чо­го хо­чемо від но­вого. В пер­шу чер­гу нас не влаш­то­вував шрифт, за­над­то ви­тон­че­ний і та­кий, що гу­бить­ся в прос­торі, а та­кож знак-жу­рав­лик. Знак на­далі ми виріши­ли за­лиши­ти фірмо­вим талісма­ном, так силь­но ми й­ого лю­бимо.

По­чали підби­рати шрифт. Хотіло­ся знай­ти щось з більш по­туж­ною по­дачею, що мог­ло б сміли­во роз­та­шува­тися де-не­будь без зна­ка і не за­губи­тися в графічно­му шумі.

Зу­пинив­ши свій вибір, ми сіли мо­дифіку­вати нак­реслен­ня, щоб збе­рег­ти оригінальні рішен­ня в бук­вах t і a.

Проміжним ре­зуль­та­том за­лиши­лися не­задо­волені. Ко­лиш­ня ви­тон­ченість зміни­лася не­серй­озністю, а в по­туж­ності не особ­ли­во до­дало.

Про­буємо далі. Виріши­ли по­дума­ти па­ралель­но над зна­ком, про­буємо при­дума­ти щось з «буль­баш­ка­ми» від літе­ри «о».

Ви­ходить щось ціка­ве, але якесь зно­ву не серй­оз­не, і щось зовсім швид­ше про біологію. Бра­куємо, але відзна­чаємо ціка­ву ідею з ко­лом вза­галі. На­чеб­то наз­ва збігаєть­ся з ад­ре­сою в інтер­неті, але точ­ка як час­ти­на нак­реслен­ня виг­ля­дає без­глуз­до, на відміну від ко­ла. Але са­ме по собі ко­ло не не­се ко­рис­ної інфор­мації, про­буємо обігра­ти, спо­чат­ку в рам­ках бук­ви «о».

Здаєть­ся, знай­шли потрібне. По­вер­таємо­ся до ро­боти з зоб­ра­жен­ням. Вирішуємо все-та­ки не му­чити «о» і ви­нес­ти знак.

Граємо.

Шу­каємо варіан­ти.

Про­буємо різні   шриф­ти. Зна­ходи­мо кіль­ка вда­лих ідей з потрібною нам круг­лою «о» і при­ходи­мо до ро­зуміння, що ком­пас потрібно відки­дати, кон­цен­тру­ючись на прос­то­му нак­ресленні і не підігру­ючи зна­ку.

Вирішуємо пра­цюва­ти з цим шриф­том, але доп­раць­овуємо й­ого до потрібно­го нам ста­ну.
Не влаш­то­вує по­чат­ко­ва «е» і «r». Та­кож граємо­ся з "посмішкою" «А».

Ди­вимо­ся на ре­зуль­тат, граємо з розміщен­ням на­писів, встав­ляємо ко­ло.

Всім по­чинає по­доба­тися.

Тес­туємо в інтер­фейсі.

У пев­ний мо­мент ро­зуміємо, що все доб­ре, але хо­четь­ся-та­ки ма­ти знак. Шу­каємо спо­соби впи­сати й­ого в нак­реслен­ня, але ідея здаєть­ся нам не най­вдалішою, після кіль­кох спроб. Хо­четь­ся щось пов'яза­не з ко­дом і з по­доро­жами, і, хо­ча з пер­шо­го пог­ля­ду об­разів ніяких не в'яжеть­ся, ми про­буємо і про­буємо.

Од­но­час­но зга­дуємо про те, що у нас є знак з дуж­ка­ми, який мо­же знай­ти но­ве жит­тя в рам­ках ло­готи­пу. При­род­но, й­ого до­водить­ся чи­мало пе­рероб­ля­ти.

Зу­пиняємо­ся на варіанті з дуж­ка­ми, ви­роб­ляємо ком­по­зицію ло­готи­пу, зва­жуємо відсту­пи і розміщен­ня еле­ментів. Про­думуємо коль­ори версії.

Го­тово.