ВакансіїВйоНаші роботиenru

Mjolnir studio

We design, develop and launch
effective business solutions
for web and more.

Логотип nemo.travel

Сис­те­ма nemo.travel при­рос­тає но­вим функціона­лом, но­вими клієнта­ми і но­вим ди­зай­ном. При­родньо, що в який­сь мо­мент прий­шов час оно­вити і її ло­готип. Ми роз­ро­били ло­готип в дусі ча­су і но­вого фрон­тенду сис­те­ми.

Історія ство­рен­ня

 

Для по­чат­ку ми оціню­вали всі не­доліки ста­рого ло­готи­пу і на­мага­лися зро­зуміти, чо­го хо­чемо від но­вого. В пер­шу чер­гу нас не влаш­то­вував шрифт, за­над­то ви­тон­че­ний і та­кий, що гу­бить­ся в прос­торі, а та­кож знак-жу­рав­лик. Знак на­далі ми виріши­ли за­лиши­ти фірмо­вим талісма­ном, так силь­но ми й­ого лю­бимо.

По­чали підби­рати шрифт. Хотіло­ся знай­ти щось з більш по­туж­ною по­дачею, що мог­ло б сміли­во роз­та­шува­тися де-не­будь без зна­ка і не за­губи­тися в графічно­му шумі.

Зу­пинив­ши свій вибір, ми сіли мо­дифіку­вати нак­реслен­ня, щоб збе­рег­ти оригінальні рішен­ня в бук­вах t і a.

Проміжним ре­зуль­та­том за­лиши­лися не­задо­волені. Ко­лиш­ня ви­тон­ченість зміни­лася не­серй­озністю, а в по­туж­ності не особ­ли­во до­дало.

Про­буємо далі. Виріши­ли по­дума­ти па­ралель­но над зна­ком, про­буємо при­дума­ти щось з «буль­баш­ка­ми» від літе­ри «о».

Ви­ходить щось ціка­ве, але якесь зно­ву не серй­оз­не, і щось зовсім швид­ше про біологію. Бра­куємо, але відзна­чаємо ціка­ву ідею з ко­лом вза­галі. На­чеб­то наз­ва збігаєть­ся з ад­ре­сою в інтер­неті, але точ­ка як час­ти­на нак­реслен­ня виг­ля­дає без­глуз­до, на відміну від ко­ла. Але са­ме по собі ко­ло не не­се ко­рис­ної інфор­мації, про­буємо обігра­ти, спо­чат­ку в рам­ках бук­ви «о».

Здаєть­ся, знай­шли потрібне. По­вер­таємо­ся до ро­боти з зоб­ра­жен­ням. Вирішуємо все-та­ки не му­чити «о» і ви­нес­ти знак.

Граємо.

Шу­каємо варіан­ти.

Про­буємо різні   шриф­ти. Зна­ходи­мо кіль­ка вда­лих ідей з потрібною нам круг­лою «о» і при­ходи­мо до ро­зуміння, що ком­пас потрібно відки­дати, кон­цен­тру­ючись на прос­то­му нак­ресленні і не підігру­ючи зна­ку.

Вирішуємо пра­цюва­ти з цим шриф­том, але доп­раць­овуємо й­ого до потрібно­го нам ста­ну.
Не влаш­то­вує по­чат­ко­ва «е» і «r». Та­кож граємо­ся з "посмішкою" «А».

Ди­вимо­ся на ре­зуль­тат, граємо з розміщен­ням на­писів, встав­ляємо ко­ло.

Всім по­чинає по­доба­тися.

Тес­туємо в інтер­фейсі.

У пев­ний мо­мент ро­зуміємо, що все доб­ре, але хо­четь­ся-та­ки ма­ти знак. Шу­каємо спо­соби впи­сати й­ого в нак­реслен­ня, але ідея здаєть­ся нам не най­вдалішою, після кіль­кох спроб. Хо­четь­ся щось пов'яза­не з ко­дом і з по­доро­жами, і, хо­ча з пер­шо­го пог­ля­ду об­разів ніяких не в'яжеть­ся, ми про­буємо і про­буємо.

Од­но­час­но зга­дуємо про те, що у нас є знак з дуж­ка­ми, який мо­же знай­ти но­ве жит­тя в рам­ках ло­готи­пу. При­род­но, й­ого до­водить­ся чи­мало пе­рероб­ля­ти.

Зу­пиняємо­ся на варіанті з дуж­ка­ми, ви­роб­ляємо ком­по­зицію ло­готи­пу, зва­жуємо відсту­пи і розміщен­ня еле­ментів. Про­думуємо коль­ори версії.

Го­тово.

Solving problems,
not improving them

We are excited to share our approach to design and development, as we believe in it.
Our ultimate goal is to make things work and reach the goals you set, that is what we call
"solving". We can decline a task which is not changing the game, but will only make outdated look modern.

We're open

You can ask us about design and development, offer to make something for you and get consultations. Or just to meet with us :)

It's good idea to ask us for hel with web projects, graphical design, brand management, typography, and much more.

Contact us

Thank you. We'll reply you soon.