Вакансії Вйо Наші роботи

Логотип nemo.inventory

Спеціаль­но до за­пус­ку од­но­го ду­же кру­того інтер­фей­су інвен­торі в сис­темі nemo.travel потрібно бу­ло роз­ро­бити ло­готип для ви­корис­тання в рам­ках пре­зен­тацій, де мож­на доз­во­лити собі тро­хи пан­ку.

Відправ­ляємо ескіз:

Ідея спо­доба­лася за­мов­ни­ку і відповіда­ла за змістом. Доп­раць­овуємо, на­мага­мося зро­бити хо­рошу ком­по­зицію, обігра­ти.

Зу­пиняємо­ся на варіанті з ко­лом, але поз­на­чаємо й­ого тіль­ки тре­шем на тлі і при­бираємо зайві дрібниці. Го­тово: