Вакансії Вйо Наші роботи

Сайт aero.kz

Для ком­панії aero.kz, яка та­кож за­мов­ля­ла у нас фірмо­вий стиль, ми роз­ро­били та впро­вади­ли ди­зайн сай­ту.

Сторінка з ре­зуль­та­тами по­шуку авіак­витків. Звер­ху відвіду­вачеві про­понуєть­ся пог­ля­нути на « вітри­ну » з кра­щими варіан­та­ми для й­ого за­питу.

Оп­ра­цюван­ня еле­ментів фор­ми по­шуку:

Вибір дат:

Вибір міста виліту та приль­оту:

Заг­рузка ре­зуль­та­тов по­ис­ка: