Вакансії Вйо Наші роботи

Фірмовий стиль Aero.kz

Для клієнта з Ка­зах­ста­ну на­ми був роз­робле­ний фірмо­вий стиль ту­рис­тично­го агентства Aero.kz

Ло­готип aero.kz скла­даєть­ся з нак­реслен­ня, розміще­ного на плашці з ям­кою-пер­фо­рацією.
Ям­ка-пер­фо­рація — од­но­час­но по­силан­ня до па­перо­вих квитків, так і поз­на­чає точ­ку в ад­ресі сай­ту.
Бук­ва « k » за­бар­вле­на в кон­трастний колір, виділю­чись як ге­омет­рично, так і в колірно­му плані.

Із бренд-бу­ка клієнта

Та­кож бу­ли роз­роблені де­тальні пра­вила ви­корис­тання ло­готи­пу та інших еле­ментів фірмо­вого сти­лю. Сам стиль час­тко­во екс­плу­атує од­ну із за­галь­ноп­рий­ня­тих тен­денцій в ди­зайні авіабілет­них агенств — кис­лотну, але ро­бить це в аку­ратній, ви­тон­че­ної ма­нері, відси­ла­ючи   до яс­кра­вих не­оно­вих вивісок, коміксів та інтер­фейсів часів ске­оморфізма.

Крім ос­новних дру­кова­них та офор­млю­валь­них еле­ментів та­кож бу­ли ство­рені ма­кети ос­новних елек­трон­них до­кументів:   лис­та і мар­шрут­ної кви­танції.

А та­кож шаб­ло­ни ба­нерів для рек­ла­ми.

І ще

Роз­гор­тка брен­дбу­ка про ор­на­мен­ти:

Ран­ня версія ло­готи­пу: