ВакансіїВйоНаші роботиenru

Mjolnir studio

We design, develop and launch
effective business solutions
for web and more.

Фірмовий стиль Aero.kz

Для клієнта з Ка­зах­ста­ну на­ми був роз­робле­ний фірмо­вий стиль ту­рис­тично­го агентства Aero.kz

Ло­готип aero.kz скла­даєть­ся з нак­реслен­ня, розміще­ного на плашці з ям­кою-пер­фо­рацією.
Ям­ка-пер­фо­рація — од­но­час­но по­силан­ня до па­перо­вих квитків, так і поз­на­чає точ­ку в ад­ресі сай­ту.
Бук­ва « k » за­бар­вле­на в кон­трастний колір, виділю­чись як ге­омет­рично, так і в колірно­му плані.

Із бренд-бу­ка клієнта

Та­кож бу­ли роз­роблені де­тальні пра­вила ви­корис­тання ло­готи­пу та інших еле­ментів фірмо­вого сти­лю. Сам стиль час­тко­во екс­плу­атує од­ну із за­галь­ноп­рий­ня­тих тен­денцій в ди­зайні авіабілет­них агенств — кис­лотну, але ро­бить це в аку­ратній, ви­тон­че­ної ма­нері, відси­ла­ючи   до яс­кра­вих не­оно­вих вивісок, коміксів та інтер­фейсів часів ске­оморфізма.

Крім ос­новних дру­кова­них та офор­млю­валь­них еле­ментів та­кож бу­ли ство­рені ма­кети ос­новних елек­трон­них до­кументів:   лис­та і мар­шрут­ної кви­танції.

А та­кож шаб­ло­ни ба­нерів для рек­ла­ми.

І ще

Роз­гор­тка брен­дбу­ка про ор­на­мен­ти:

Ран­ня версія ло­готи­пу:

Solving problems,
not improving them

We are excited to share our approach to design and development, as we believe in it.
Our ultimate goal is to make things work and reach the goals you set, that is what we call
"solving". We can decline a task which is not changing the game, but will only make outdated look modern.

We're open

You can ask us about design and development, offer to make something for you and get consultations. Or just to meet with us :)

It's good idea to ask us for hel with web projects, graphical design, brand management, typography, and much more.

Contact us

Thank you. We'll reply you soon.