ВакансіїВйоНаші роботиenru

Mjolnir studio

We design, develop and launch
effective business solutions
for web and more.

Логотип відкритого простору 88

Чу­дова но­вина, у Бро­варах відкри­ваєть­ся пер­ший віль­но­го прос­то­ру з х-box'ом, настіль­ни­ми ігра­ми та пєчєнь­ка­ми!

В Mjolnir роз­ро­били ло­готип зак­ла­ду.

Про ство­рен­ня

Спо­чат­ку за­мов­ник ще сумнівав­ся у фор­маті зак­ла­ду (пер­ша дум­ка бу­ла 88 coffee), але точ­но хотів щось ру­копис­не.

Поч­не­мо з ма­рания чис­то­го ар­ку­ша:

Після зна­ход­ження потрібно­го нап­рямку, зби­раємо у век­торі:

Те­пер з «вісімка­ми»:

Те­пер ра­зом:

Ви­ходить смач­но, але тро­хи не те. Па­ралель­но міркуємо над фірстілем на прик­ладі візи­ток:

На де­який час ста­вимо прект на па­узу.

Але че­рез де­який час виріши­ли по­чати з ну­ля. В цей же час при­ходить ос­та­точ­не рішен­ня ро­бити відкри­тий простір. Зна­чить НЕ « ка­ва & raquo;, а « фріспейс ». Сво­бода — зна­чить сво­бода. Відки­нув­ши пе­ро, пе­ремаль­ову­вали вісімки в більш вільній, хуліганській ма­нері. Од­но­час­но ду­маємо над аль­тер­на­тив­ни­ми варіан­та­ми.

При­ходить асоціатив­ний ряд « сво­бода — бро­унівсь­кий рух », на­магаємо­ся зро­бити вісімки з кру­жечків-час­ти­нок. При ць­ому од­на вісімка як би зібра­на, а інша роз­бовта­лася.

Ро­зуміємо, що пе­ремуд­ри­ли. Ро­бимо простіше:

Ба­чимо, що все од­но за­над­то склад­но і нез­ро­зуміло.

За­мов­ник зго­ден. То­му доп­раць­овуємо вісімки і віддаємо за­мов­ни­ку.

Solving problems,
not improving them

We are excited to share our approach to design and development, as we believe in it.
Our ultimate goal is to make things work and reach the goals you set, that is what we call
"solving". We can decline a task which is not changing the game, but will only make outdated look modern.

We're open

You can ask us about design and development, offer to make something for you and get consultations. Or just to meet with us :)

It's good idea to ask us for hel with web projects, graphical design, brand management, typography, and much more.

Contact us

Thank you. We'll reply you soon.