Вакансії Вйо Наші роботи

Логотип відкритого простору 88

Чу­дова но­вина, у Бро­варах відкри­ваєть­ся пер­ший віль­но­го прос­то­ру з х-box'ом, настіль­ни­ми ігра­ми та пєчєнь­ка­ми!

В Mjolnir роз­ро­били ло­готип зак­ла­ду.

Про ство­рен­ня

Спо­чат­ку за­мов­ник ще сумнівав­ся у фор­маті зак­ла­ду (пер­ша дум­ка бу­ла 88 coffee), але точ­но хотів щось ру­копис­не.

Поч­не­мо з ма­рания чис­то­го ар­ку­ша:

Після зна­ход­ження потрібно­го нап­рямку, зби­раємо у век­торі:

Те­пер з «вісімка­ми»:

Те­пер ра­зом:

Ви­ходить смач­но, але тро­хи не те. Па­ралель­но міркуємо над фірстілем на прик­ладі візи­ток:

На де­який час ста­вимо прект на па­узу.

Але че­рез де­який час виріши­ли по­чати з ну­ля. В цей же час при­ходить ос­та­точ­не рішен­ня ро­бити відкри­тий простір. Зна­чить НЕ « ка­ва & raquo;, а « фріспейс ». Сво­бода — зна­чить сво­бода. Відки­нув­ши пе­ро, пе­ремаль­ову­вали вісімки в більш вільній, хуліганській ма­нері. Од­но­час­но ду­маємо над аль­тер­на­тив­ни­ми варіан­та­ми.

При­ходить асоціатив­ний ряд « сво­бода — бро­унівсь­кий рух », на­магаємо­ся зро­бити вісімки з кру­жечків-час­ти­нок. При ць­ому од­на вісімка як би зібра­на, а інша роз­бовта­лася.

Ро­зуміємо, що пе­ремуд­ри­ли. Ро­бимо простіше:

Ба­чимо, що все од­но за­над­то склад­но і нез­ро­зуміло.

За­мов­ник зго­ден. То­му доп­раць­овуємо вісімки і віддаємо за­мов­ни­ку.